Niniejszy regulamin reguluje zasady i sposób działanie sklepu internetowego „THYMALLUS” w zakresie sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Mirosław Pawlik z siedzibą ul. Kościuszki 34A, 59-300 Lubin, NIP: 692 102 90 65, Regon: 39034073.

Dane firmy:
PHU „Omega”
Mirosław Pawlik
ul. Kościuszki 34A
59-300 Lubin

NIP:692 102 90 65
Regon: 390340073
tel. kom. (+48) 509 229 550
e-mail: m.pawliksklep@vp.pl

rachunek bankowy
(do uzupełnienia)


Ważne pojęcia:

Sprzedający – podmiot uczestniczący w procesie sprzedaży, oferujący produkty i usługi charakterystyczne dla profilu swojej działalności zgodnej z ewidencją działalności. Podmiotem sprzedającym jest PHU “OMEGA” z siedzibą w Lubinie 59-300, ul. Kościuszki 34A.

Kupujący – każdy uczestnik rynku, który dokonuje transakcji kupna produktu lub usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Thymallus”.

Kanał elektroniczny – każda forma komunikacji pomiędzy sprzedającym a kupującym, a także dokonywania rozliczeń z wykorzystaniem takich narzędzi jak Internet, telefon i bezgotówkowe formy płatności.

Przyjęcie zlecenia – etap w którym kupujący zakończy proces składania zlecenia, akceptując wprowadzone przez siebie informacje i tym samym wysyłając informacje o zleceniu do Sklepu Internetowego „Thymallus”.

Realizacja zlecenia – czas jaki został przyjęty na wykonanie zlecenia, liczony od momentu złożenia zamówienia do momentu potwierdzenia przez kupującego lub firmę kurierską, odbioru towaru.

Sklep Internetowy „Thymallus” – ilekroć mowa w regulaminie o Sklepie Internetowym „Thymallus”, należy rozumieć przez to „markę”, której właścicielem jest PHU „OMEGA” Mirosław Pawlik, z siedzibą w Lubinie, 59-300, ul. Kościuszki 34A.


Ogólne warunku sprzedaży:
§ 1

1. Kupujący zamawia produkt lub usługę, a sprzedający zobowiązuje się do realizacji danego zamówienia na zasadach i w terminie określonym niniejszym regulaminie.
2. Kupujący zobowiązuje się dostosować do zasad obowiązujących w Sklepie Internetowym „Thymallus”.
3. Kupujący zobowiązuje się do sfinalizowania transakcji poprzez terminowe dokonanie płatności względem sprzedającego, w sposób odgórnie ustalony przez Sklep Internetowy „Thymallus” lub w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy kupującym a sprzedającym.

§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się do terminowej realizacji zlecenia sprzedaży zgodnego z informacją zawartą w Sklepie Internetowym „Thymallus” lub w terminie wcześniej ustalonym z kupującym w sytuacji w której realizacja zlecenia mogłaby zostać przesunięta w czasie z przyczyn niezależnych od sprzedającego.
2. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o możliwym terminie realizacji zamówienia, jeżeli miałby być inny niż ten który obowiązywał w dniu zawarcia umowy miedzy stronami, z przyczyn niezależnych od sprzedającego i za pośrednictwem kanałów elektronicznych przyjętych przez Sklep Internetowy „Thymallus” jako obowiązujące.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia w sytuacji jeżeli wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające całościowe sfinalizowanie umowy między stronami, a nie wynikające ze strony sprzedającego (np. zjawiska gospodarcze jak upadłość lub zaprzestanie działalności przez producenta, lub wycofanie, zaprzestanie produkcji danego produktu). W takim przypadku sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z kupującym i ustali indywidualnie sposób realizacji pozostałej części zlecenia.

§ 3

1. W chwili dokonania zakupu, kupujący otrzyma informację o przyjęciu zlecenia do realizacji oraz terminie jego wykonania za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
2. Po dokonaniu zakupu sprzedający wystawia paragon fiskalny, stanowiący potwierdzenie dokonania sprzedaży.
3. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakupione towary, należy zgłosić ten fakt sprzedającemu niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Jednocześnie należy podać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.


Złożenie zamówienia:
§ 4

1. Zamówienie składane są za pomocą Sklepu Internetowego „Thymallus”.
2. Zamówienia mogą być składane telefonicznie od poniedziałku do piątki w godzinach od 10:00 do 16:00.
3. Zamówienia drogą mailową można składać codziennie, przy czym za dzień realizacji zlecenia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
4. Składając zamówienie drogą mailową lub telefonicznie, należy podać następujące dane: a. Nazwa towaru, b. Ustalić cenę towaru (jeżeli w danym momencie nie jest dostępna w Sklepie Internetowym „Thymallus”), c. Podać kolor lub nr kodu towaru, d. Ilość zamawianych produktów, e. Dane niezbędne do wysyłki, f. Telefon kontaktowy lub e-mail.
§ 5

1. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Thymallus”, drogą mailową lub telefonicznie, minimalna kwota zamówienia wynosi 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Dokonując zamówienia Klient akceptuje wszystkie warunki powyższego regulaminu i sposób realizacji zamówienia obowiązujący w Sklepie Internetowym „Thymallus”.


Płatności:
§ 6

1. Sklep Internetowy „Thymallus” akceptuje następujące formy płatności: a. przedpłata (wpłata na konto bankowe, przed dokonaniem wysyłki), b. za pobraniem (płatne przy odbiorze).
2. Wpłata na konto, za wyjątkiem § 6 pkt.1 ppkt. b., powinna zostać dokonana na wskazany rachunek bankowy po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.
3. Płatność „za pobraniem’ obowiązuje przy zamówieniach składanych drogą mailową lub telefonicznie. 4. Wpłata zostanie dokonana w terminie 5 dni roboczych, od otrzymania ww. zamówienia.
5. W przypadku nie dokonania wpłaty w ww. terminie, zamówienie zostanie anulowane.
6. Sklep Internetowy „Thymallus” zastrzega sobie prawo do zmiany formy płatności za zamówienie.
7. Płatność należy dokonać na rachunek bankowy(do uzupełnienia)


Wysyłka towaru:
§ 7

1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki towaru są zawarte na stronie Sklepu Internetowego „Thymallus” w zakładce „Koszty wysyłki”.
3. Paczki długie i ciężkie wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. 4. W przypadku wysyłek złożonych (dwie i więcej paczek, znaczna masa) Sklep Internetowy „Thymallus” konsultuje warunki i sposób wysyłki z kupującym.
§ 8

1. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówienie. Tym samym Sklep Internetowy „Thymallus” zastrzega sobie prawo do dokonania wysyłki w okresie późniejszym, lecz nie dalszym niż 14 dni od dnia dokonanie płatności za zamówiony towar.
2. W przypadku pojawienia się możliwości opóźnienia w wysyłce towaru z uwzględnieniem zapisów w § 8 pkt. 1, spowodowanych czynnikami niezależnymi od sprzedającego, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
§ 9

1. Jeżeli podczas odbioru paczki kupujący zauważy ślady wskazujące na fizyczne uszkodzenie przesyłki lub próbę jej otwarcie, prosimy o nie odbieranie przesyłki, spisać protokół reklamacyjny i niezwłoczne poinformowanie sprzedającego o zaistniałym fakcie.
2. Po odebraniu, a także zapłaceniu za nieuszkodzoną przesyłkę, kupujący ma prawo do sprawdzenia w obecności kuriera jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności towaru ze złożonym zamówieniem należy spisać protokół w obecności kuriera i powiadomić o tym Sklep Internetowy „Thymallus”.


Gwarancje:

§ 10

1. Gwarancją są objęte wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy „Thymallus”.
2. Okres gwarancyjny ustalany jest przez producenta i wynosi minimum 12 m-cy, w zależności od towaru.
3. Gwarancja obejmuje tylko wady fabryczne. W przypadku użytkowania towaru niezgodnego z warunkami gwarancji, kupujący traci prawo do gwarancji.
4. Sklep Internetowy „Thymallus” odpowiada za wysyłany do Państwa towar, a w przypadku stwierdzenia wad prosimy o kontakt telefoniczny pod numer wskazany w ogólnych informacjach o firmie.

§ 11

1. W przypadku stwierdzenia wad opisanych w § 10 pkt. 3, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy i wysłany na koszt sprzedającego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której zostanie stwierdzony brak towaru i możliwości jego zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie sprzedającego, nastąpi automatyczny zwrot gotówki na podany przez kupującego nr rachunku bankowego.
3. Towary poddane reklamacji powinny być wysłane na nasz adres:

PHU „Omega” Mirosław Pawlik
ul. Kościuszki 34A
59-300 Lubin


4. Koszt wysyłki reklamowanego towaru na adres sklepu ponosi kupujący.
5. Procedura reklamacyjna zostanie uruchomiona z chwilą otrzymania przez sklep, wadliwego towaru z opisem zaistniałej niezgodności.
6. Podstawą wszczęcia procesu reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.


Zwroty:
§ 12

1. Zwrot zakupionego towaru można dokonać z uwzględnieniem warunków zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Za stan zwracanego towaru odpowiada kupujący.
3. Towar musi być w taki stanie w jakim otrzymał go kupujący.


Postanowienia końcowe:
§ 13

W sprawach spornych oraz nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Śledź nas na Facebooku